صفحه اصلی / پرسنل واحد بازرسی و نظارت

پرسنل واحد بازرسی و نظارت

خانم غفاری پور

سمت: مدیریت 

مجتبی پیمانی

سمت: اجرای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی


رسول کریمی

سمت: بازرس