• اهدای 7 دستگاه دیالیز از طرف اصناف در مراسم افطاری اتاق اصناف شهرستان

پیوندهای مفید